За Нас

„ДКЦ ХХII-София” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, което разполага с две бази на ул.“Николай Коперник“  №  9 и ул.“Мизия“ № 16 , които обслужват районите на  „Слатина”, „Изгрев” и „Сердика“ .

“ДКЦ XXII –София“ ЕООД , работи с НЗОК, има регистрация в Регионална Здравна Инспекция гр.София с удостоверение за разкриване на нови дейности.

В „ДКЦ ХХII-София” ЕООД работят 30 лекари по 17 различни специалности, както следва: кардиология, педиатрия, акушерство и гинекология, хирургия, урология, ушно-носно-гърлени болести, очни болести, нервни болести, гастроентерология, ортопедия и травматология, физикална и рехабилитационна медицина, ендокринология и болести на обмяната, кожни и венерически болести, психиатрия,  нефрология, рентгенология и клинична лаборатория.

„ДКЦ XXII- София“ ЕООД,  разполага с експертиза на временната нетрудоспособност – обща ЛКК – по една за всяка от двете бази, позиционирани на ул. „Н. Коперник” № 9 и на ул. „Мизия” № 16 и 1 специализирана Лекарска Консултативна Комисия по очни болести,  физиотерапия и рехабилитация, профилактика и промоция на здравето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *